Leerlingenraad 

Dit schooljaar nemen deel in de leerlingenraad:

Fenna Wantia groep 8:

Fenna

 

 

Ik ben Fenna ik ben 11 jaar en zit in groep 8. Mijn lievelingsvak op school is rekenen en handvaardigheiMijn hobby's zijn mijn eigen sieraden maken en dansen. Ik wou graag in de leerlingen raad omdat ik hou van mee beslissen en praten ik durf ook te presenteren voor de klas en ik vind het erg leuk om in de leerlingenraad te zitten.

 

Simon Pat groep 7:

Ik zit in de leerlingenraad omdat ik het leuk vind om te mogen meebeslissen wat we misschien nog nodig hebben op school.

Simon

Thijs Sessink groep 4:

Ik ben Thijs en ik ben 8 jaar oud.
Ik hou van schelpen en judo.
Ik wil later bioloog worden.
Ik wilde bij de leerlingraad omdat ik dacht dat het leuk was. 
Thijs
 

De leerlingenraad heeft als doel om: 

  • de betrokkenheid van de leerlingen te vergroten 
  • de verantwoordelijkheid voor schoolse zaken te bevorderen 
  • de leerlingen laten ondervinden wat realistisch en haalbaar is 
  • aan te geven dat leerlingen een eigen stem hebben binnen de school, zodat ze weten dat ze mee tellen 
  • de leerlingen kennis te laten maken met democratische beginselen 
  • bevorderen van actief burgerschap 
  • de leerlingen mee te laten denken en meebeslissen binnen de organisatie zodat ze weten dat ze meetellen en betrokken raken bij de schoolorganisatie 

Hoe is de organisatie van de leerlingenraad? 

Uit de stamgroep 2 worden 3 vertegenwoordigers gekozen om zitting te nemen in de leerlingenraad. Indien mogelijk kan er een leerling uit de TSK ook aansluiten.   

Ieder jaar worden er rond september verkiezingen gehouden.  

Voor de verkiezingen leggen de leerkrachten de groepen uit wat een leerlingenraad is, wat er van leden verwacht wordt en hoe de verkiezingen verlopen. Vervolgens kunnen leerlingen aangeven zich verkiesbaar te willen stellen voor de leerlingenraad. Kinderen zijn na 1 jaar herkiesbaar. Als kinderen twee jaar in de leerlingenraad hebben gezeten zijn ze niet meer herkiesbaar. Leerlingen worden via een stembiljet gekozen. Hebben twee leerlingen hetzelfde aantal stemmen dan wordt er geloot tussen deze leerlingen. De leerkracht bepaalt dan wie van deze leerlingen in de leerlingenraad gaat in overleg met de klas.