Organisatie

OBS De voshaar is een kleine bassischool in de kern van Haarlo. Wij staan open voor kinderen uit de gehele omgeving.  

Wij zorgen voor een veilige, rijke leeromgeving waarin de leerkracht de kinderen begeleidt, uitdaagt en stimuleert.

Door coöperatieve werkvormen,  groepsoverstijgende werkvormen en doelgericht werken leren de kinderen met en van elkaar. Wij waarborgen de kwaliteit door planmatig werken, stellen van doelen, goede onderwijsleermiddelen, bekwaam personeel en goede leerlingenzorg. 

De visie is leidend voor de organisatie en inrichting van ons onderwijs:

Basisvaardigheden zoals taal, spelling en rekenen zijn een belangrijke voorwaarde om kinderen optimaal voor te bereiden op het functioneren in de maatschappij. 

Het thematisch werken gebruiken wij om zoveel mogelijk aan te sluiten bij de belevingswereld van kinderen en een brede kijk op de wereld te stimuleren. Dit gebeurt in het onderwijs aan kleuters, maar ook in de midden- en bovenbouw in het aanbod voor zaakvakonderwijs.

In zowel het projectmatig werken als bij het inoefenen van basisvaardigheden is er ruimte voor samenwerken, coöperatief leren en eigen inbreng van kinderen. 

Digitaal onderwijs heeft een vaste plek in ons onderwijs. Door te werken met chromebooks, wordt het onderwijs op de basisvakken gedifferentieerd en doelgericht aangeboden. Op deze wijze krijgt elk kind een passend onderwijsaabod.

De school is overzichtelijk, warm en iedereen voelt zich welkom bij binnenkomst. 

Ouders zijn belangrijke samenwerkingspartners. 

De leerlingen van groep 1 t/m 8 kennen elkaar, spelen en werken samen, waarbij je gelijkwaardigheid en respect voor elkaar terugziet.  

Bewegingsonderwijs vindt plaats in het nabijgelegen kulturhus ‘t Stieltjen. Samenwerkingspartner ‘t Zunneke verzorgt de BSO en de kinderopvang tevens in dit gebouw.  

De bibliotheek is in school aanwezig.  

De natuurlijke omgeving nodigt uit tot spelen en het geven van buitenlessen.  

We hanteren een continurooster met 5 gelijke dagen van 8.30 - 14.00 uur.  

Er zijn drie combinatiegroepen geformeerd: stamgroep 1, stamgroep 2 en stamgroep 3. Eén van deze groepen betreft een taalschakelklas. Deze klas heeft een regionale functie voor leerlingen die nieuw zijn in ons land en de Nederlandse taal moeten leren. De TSK groep is volledig geintegreerd in de school.